Sjuksköterska till Infektionsavdelning i Helsingborg

Region Skåne


Infektionsavdelningen

Vill du vara med och utveckla patientsäkerheten på en avdelning som vårdar patienter med varierande infektionssjukdomar? 

Välkommen till oss på infektionsavdelningen på Helsingborgs lasarett! Här vårdas patienter med svåra infektionstillstånd där diagnoserna inbegriper ett vitt spektrum av olika infektionssjukdomar. Det innebär att du som sjuksköterska får en gedigen och bred kunskapsbas med naturliga beröringspunkter gentemot övriga specialiteter såsom medicin, kirurgi och ortopedi. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, receptionist, driftansvarig sjuksköterska, sekreterare och chefsstöd. Vi har även ett nära samarbete med sjukgymnast, kurator och dietist, totalt är vi cirka 50 medarbetare. Avdelningen har 22 vårdplatser och arbetar enligt principen patientnära vård fördelat på tre moduler.

Infektionsavdelningen är en avdelning med 20 platser för patienter med allvarliga infektioner som kräver sjukhusvård.

Här vårdas patienter med ett brett spektrum av infektionsdiagnoser och här finns samlad kompetens för kvalificerad isoleringsvård.

Avdelningen har ett nära samarbete med lasarettets övriga specialister och personalen har en mycket hög kompetens, och strävar efter att alltid tillgodose patientens individuella behov. Om vi på något sätt brister i denna strävan är du välkommen att framföra dina synpunkter (kontaktuppgifter finns i högerspalten).

Akutvårdsavdelning Infektion 63

Infektionsenheten består av en avdelning med 20 vårdplatser fördelade på
 • fjorton isoleringsrum,
 • mottagning med vaccinationsverksamhet
 • sprututbytesmottagning.

På avdelningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor samt en sjukgymnast som är knuten till verksamheten. Arbetet är organiserat i parvård och avdelningen är uppdelad i tre moduler.

Akuta inläggningar förekommer dygnet runt och alla åldersgrupper är representerade. Patienterna har, förutom sin infektionssjukdom, ofta en medicinsk, kirurgisk eller ortopedisk grundsjukdom. Vanligt förekommande diagnoser är t.ex. postoperativ infektion, lunginflammation, gastroenterit,  erysipelas, skelettinfektion, endokardit,  tuberkulos och oklara febertillstånd. Under vinterhalvåret är det oftast väldigt många patienter med calici.

En patientkategori som ökar är svenskar som legat på sjukhus utomlands och befaras vara bärare av resistenta bakterier. Vid behov av fortsatt sjukhusvård placeras de några dagar på infektionskliniken i väntan på provsvaren. Patienter utan smitta slussas därefter vidare till annan vårdavdelning.

Övrigt 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en god ambassadör för våra värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt. 

Skånevård Sund är en av Region Skånes fyra sjukvårdsförvaltningar. Utöver nedanstående sjukvårdsutbud, bedriver förvaltningen även forskning i egen regi och i samarbete med externa aktörer, där Medicinska fakulteten vid Lunds universitet är största samarbetsparten.
* De somatiska sjukvårdsverksamheterna består av ett akutsjukhus som bedrivs vid Helsingborgs lasarett och tre närsjukhus Lasarettet i Landskrona, Lasarettet Trelleborg och Ängelholms sjukhus.
* Hälsovalsverksamhet bedrivs inom primärvårdsnivå så som vårdcentraler, barnhälsovård och mödrahälsovård inom nordvästra Skåne, Landskrona/Svalöv och Trelleborg, Svedala och Vellinge. 
* Psykiatri Skåne tillhandahåller en likvärdig psykiatri för alla medborgare i Region Skåne. 

Utöver detta bedriver förvaltningen tre regionövergripande uppdrag:
* Psykiatri
* Centrum för primärvårdsforskning (CPF)
* Kompetenscentrum för primärvård (KCP)

På www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

I Skåne finns sjukhus på tio orter. Här finns såväl universitetssjukhus och akutsjukhus som närsjukhus med olika typer av vård och specialiteter.

Sjukhusens egna webbplatser

Kontaktuppgifter till vården

Detta ingår i primärvården:

 • vårdcentraler
 • barnavårdscentraler
 • barnmorskemottagningar
 • familjecentraler
 • ungdomsmottagningar
 • psykoterapimottagningar
 • smärtmottagningar / multimodal smärtbehandling (MMS)
 • BUP:s första linjen-mottagningar


Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter och hänvisningar för vanliga frågor om våra olika verksamheter.